Zakres zaskarżenia w skardze kasacyjnej

Jednym z przewidzianych przez procedurę cywilną wymogów konstrukcyjnych skargi kasacyjnej jest wskazanie zakresu zaskarżenia kwestionowanego prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji (art. 398 (4) par..